1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, o ile Sprzedawca nie oznaczył ich jako niepełnowartościowe.
 2. Każdy Produkt dostępny w Sklepie posiada opis. Opis Produktu wskazuje każdorazowo na podstawowe cechy Produktu, w szczególności informacje o danym kamieniu szlachetnym stanowiącego element Produktu.
 3. Produkty dostępne w Sklepie powinny być używane w sposób zgodny z informacją zawartą w opisie Produktu lub w informacji umieszczonej na Produkcie lub dołączonej do Produktu.
 4. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.
 5. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie mają charakter poglądowy, w szczególności z uwagi na fakt, iż zasadniczymi elementami Produktów pozostają naturalne kamienie szlachetne, o niepowtarzalnym wyglądzie i indywidualnych cechach. Zdjęcia i opisy Produktów obrazują zatem w sposób demonstracyjny właściwości, wygląd i parametry użytkowych Produktu. Wygląd Produktu na fotografiach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży. Różnice w wyglądzie Produktów mogą również wynikać z przyczyn technicznych dotyczących z urządzenia wykorzystywanego przez Klienta.
 7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Klient powinien wejść na stronę internetową www.moclarimar.pl i dokonać wyboru Produktów/Usług, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie przekazywanych Klientowi komunikatów oraz informacji dostępnych na stronie Sklepu.
 8. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu/Usługi. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient powinien poprawnie i w całości wypełnić Formularz zamówienia.
 9. W Formularzu zamówienia Klient winien podać swoje prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności lub rzetelności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy i wymaganych przez Sprzedawcę dodatkowych informacjach lub danych niezbędnych dla usunięcia tychże. Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości przedstawionych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień dopiero po podjęciu efektywnego kontaktu przez Klienta.
 10. Poprzez przesłanie Formularza zamówienia Kupujący oświadcza i potwierdza, że wszelkie dane podane przez niego w Formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i rzetelności, ale jest do tego uprawniony zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 11. Rejestracja w serwisie nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.
 12. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać w szczególności informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów lub Usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności
  4. wybranego sposobu dostawy.
 13. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie treści Regulaminu, podanie w Formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 14. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów/Usług. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie zarejestrowania Zamówienia w systemie informatycznym Sprzedawcy.
 15. W przypadku przyjęcia oferty Klienta, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Przesłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży Produktów/Usług.
 16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
Loading...