Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wysyłki.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: sklep@moclarimar.pl lub listem poleconym na adres: ul. Mściwoja 9/5, 81-361 Gdynia aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zwrotu Produktu z zamówienia, do którego, dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych Produktów pomniejszonych o wartość gratisu – zgodnie z ceną gratisu.


Skutki odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą:

 1. w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu, którego odstąpienie od umowy dotyczy.
 2. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu co najmniej przesyłką rejestrowaną w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, z ustaleniem przez Klienta odpowiedzialności przewoźnika za pełną wartość przesyłki, równą cenie Produktu.
 3. prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których Produkt jest wyprodukowany według specyfikacji Klienta (w tym spersonalizowany), lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmowała więcej niż jeden Produkt, zaś Klient odstąpił od Umowy sprzedaży jedynie w części (w zakresie niektórych Produktów objętych Umową sprzedaży), Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zwrotu kosztów dostawy proporcjonalnie do zakresu, w jakim Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zwraca Konsumentowi taką część kosztów dostawy, jaka odpowiada liczbie zwracanych Produktów w stosunku do łącznej liczby Produktów objętych daną Umową sprzedaży.
 6. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, czyli koszty przesłania Produktu do Sprzedawcy.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Adres na który Klient dokonuje zwrotu towarów to:

  ul. Mściwoja 9/5, 81-361 Gdynia

 9. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać ze strony sprzedawcy.
 10. Wyłączone jest prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do Produktów personalizowane (w tym grawerowane) nie mogą być przedmiotem odstąpienia od umowy.
Loading...