Regulamin sklepu internetowego „Larimar. Moc kamieni.”

 

 1. Zagadnienia ogólne. Definicje.

 

  1. Niniejszy regulamin definiuje zasady zawierania umów sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem Mściwoja 9/5, 81-363 Gdynia przez Mediabond Sp.zo.o NIP 585-147-30-72, REGON 363483388.

  2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, poniższe zwroty mają następujące znaczenie: oznaczają:

   1. Dzień roboczy: każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

   2. Formularz Zamówienia: udostępniony w Sklepie interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;

   3. Klient: osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży lub umowę świadczenia usług;

   4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);

   5. Konto: wyodrębniona strukturalnie część Sklepu, desygnowana dla danego Klienta

   6. Konsument: osoba fizyczna, która za pośrednictwem Sklepu korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

   7. Produkt: przeznaczony do sprzedaży towar prezentowany w Sklepie,

   8. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;

   9. Regulamin: niniejszy regulamin;

   10. Rejestracja: jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu;

   11. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

   12. Sklep: prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem www.moclarimar.pl

   13. Sprzedawca: Mediabond Sp.zo.o

   14. Strona: Klient oraz Sprzedawca, pozostający stronami zawartej umowy sprzedaży

   15. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą wskutek złożenia przez Klienta oferty w formie Zamówienia;

   16. Usługi elektroniczne lub Usługi: usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 344 ze zm.);

   17. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);

   18. Użytkownik: każdy użytkownik sieci Internet, korzystający z usług elektronicznych świadczonych w Sklepie;

   19. Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub usługi prezentowanej w Sklepie internetowym;

   20. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu, polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia na jeden lub więcej Produktów i/lub Usług, ewentualnego wprowadzenia kodów zniżkowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnie przez Sprzedawcę (o ile ma to zastosowanie), wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów/Usług i wszystkich Produktów/Usług łącznie (wraz z kosztami wysyłki), a nadto uzyskania informacji o przewidywanym terminu dostawy Produktów;

   21. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

   22. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

  1. Żadne treści zamieszczone w Sklepie nie stanowią ekwiwalentu porady medycznej ani innej porady specjalistycznej, w tym psychologicznej lub psychoterapeutycznej. Skorzystanie z jakichkolwiek Usług oferowanych w Sklepie lub nabycie jakichkolwiek Produktów oferowanych w Sklepie nie zastępuje takiej porady i każdy Klient korzysta z nich wyłącznie na swoją odpowiedzialność, z uwzględnieniem konieczności zasięgnięcia porady właściwego specjalisty w odniesieniu do swojego stanu zdrowia.

  2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na witrynie internetowej Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w wybranym przez Klienta czasie oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

  3. Sprzedawca może organizować okazjonalne konkursy i /lub promocjie których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu lub określone w odrębnych regulaminach.

  1. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 1. Zasady korzystania ze Sklepu

 

  1. W celu korzystania ze Sklepu Użytkownik winien zapewnić spełnienie następujących wymagań przez jego system teleinformatyczny:

   1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internet

   2. dostęp do poczty elektronicznej

   3. standardowa przeglądarka internetowa,

   4. włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz Javascript

   5. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

  2. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wystąpienie opisanych wyżej ryzyk.

  3. W Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies opisana w niniejszym Regulaminie i dostępna na stronie internetowej Sklepu.

  4. Wszelkie dostarczane do Sklepu treści zabronione przez przepisy prawa, w tym propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a także treści sprzeczne z dobrymi obyczajami, będą niezwłocznie usuwane przez Sklep.

  5. Przedstawiciele lub pełnomocnicy Klientów winni posiadać odpowiednie umocowanie, którego prawidłowość nie będzie weryfikowana przez Sklep. Zaakceptowanie Regulaminu przez przedstawiciela lub pełnomocnika jednoznaczne jest ze złożeniem przezeń oświadczenia, iż dysponuje umocowaniem do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Produktów lub Usług pochodzące od osoby, w imieniu której jest zawierana przedmiotowa umowa.

  6. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  7. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.

 

 1. Sprzedaż Produktów

 

  1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, o ile Sprzedawca nie oznaczył ich jako niepełnowartościowe.

  2. Każdy Produkt dostępny w Sklepie posiada opis. Opis Produktu wskazuje każdorazowo na podstawowe cechy Produktu, w szczególności informacje o danym kamieniu szlachetnym stanowiącego element Produktu.

  3. Produkty dostępne w Sklepie powinny być używane w sposób zgodny z informacją zawartą w opisie Produktu lub w informacji umieszczonej na Produkcie lub dołączonej do Produktu.

  4. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.

  5. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  6. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie mają charakter poglądowy, w szczególności z uwagi na fakt, iż zasadniczymi elementami Produktów pozostają naturalne kamienie szlachetne, o niepowtarzalnym wyglądzie i indywidualnych cechach. Zdjęcia i opisy Produktów obrazują zatem w sposób demonstracyjny właściwości, wygląd i parametry użytkowych Produktu. Wygląd Produktu na fotografiach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży. Różnice w wyglądzie Produktów mogą również wynikać z przyczyn technicznych dotyczących z urządzenia wykorzystywanego przez Klienta.

  7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Klient powinien wejść na stronę internetową www.moclarimar.pl i dokonać wyboru Produktów/Usług, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie przekazywanych Klientowi komunikatów oraz informacji dostępnych na stronie Sklepu.

  8. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu/Usługi. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient powinien poprawnie i w całości wypełnić Formularz zamówienia.

  9. W Formularzu zamówienia Klient winien podać swoje prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności lub rzetelności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy i wymaganych przez Sprzedawcę dodatkowych informacjach lub danych niezbędnych dla usunięcia tychże. Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości przedstawionych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień dopiero po podjęciu efektywnego kontaktu przez Klienta.

  10. Poprzez przesłanie Formularza zamówienia Kupujący oświadcza i potwierdza, że wszelkie dane podane przez niego w Formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i rzetelności, ale jest do tego uprawniony zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  11. Rejestracja w serwisie nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.

  12. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać w szczególności informacje dotyczące:

   1. przedmiotu zamówienia,

   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów lub Usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

   3. wybranej metody płatności

   4. wybranego sposobu dostawy.

  13. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie treści Regulaminu, podanie w Formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

  14. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów/Usług. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie zarejestrowania Zamówienia w systemie informatycznym Sprzedawcy.

  15. W przypadku przyjęcia oferty Klienta, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Przesłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży Produktów/Usług.

  16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

 1. Usługi elektroniczne

 

  1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących Usług elektronicznych: Konta, Formularza zamówienia, newslettera, Kalkulatora Kamieni.

  2. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia Konta konieczna jest uprzednia Rejestracja w Sklepie, która następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Sklepu.

  3. Umowa o prowadzenie Konta zawarta jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia Rejestracji na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać tę umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Sprzedawcy lub skorzystania z opcji „usuń Konto”.

  4. Sprzedawca udostępnia Formularz zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu Produktów lub Usług prezentowanych w Sklepie. Usługa udostępnienia Formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza zamówienia przez do Sprzedawcy.

  5. Każdy Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi newslettera w celu otrzymywania od Sprzedawcy na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji handlowych i promocyjnych. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie odwołać zgodę na przesyłanie newslettera poprzez wysłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia go z listy subskrybentów lub poprzez samodzielne wypisanie się za pomocą linku znajdującego się w treści newslettera.

  6. Usługa Kalkulatora Kamieni obejmuje dobór kamieni zgodnie z potrzebami wyrażonymi przez Klienta.

  7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym. W szczególnie rażących przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Kllienta i/lub rozwiązania umowy bez wezwania do zaprzestania naruszeń.

  8. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem Sklepu winny być kierowane na adres poczty elektronicznej skelp@moclarimar.pl Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

 

 1. Rozliczenia i ceny

 

  1. Płatność za Produkty i Usługi w Sklepie realizowane są w następujący sposób

   1. przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem „Przelewy24” – lista dostępnych banków widoczna jest podczas składania zamówienia,

   2. przelewem tradycyjnym, przy czym przy dokonywaniu przelewu Klient powinien użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności, przelewu należy dokonać po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą zgodnie z poniższymi danymi:

 

Mbank

numer rachunku bankowego dla przelewów krajowych:

39 1140 2004 0000 3002 8276 7465

 

  1. W przypadku dokonania wyboru jako sposobu zapłaty przelewu tradycyjnego, przelew należności dotyczący danego Zamówienia powinien zostać dokonany następnego dnia roboczego od dnia złożenia Zamówienia. Niedokonanie płatności w powyższym terminie traktowane będzie jako odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Klienta i takie Zamówienie nie będzie realizowane. Dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.

  2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług

  3. W przypadku zamówienia złożonego spoza obszaru celnego Unii Europejskiej Klient może być zobowiązany do poniesienia innych, dodatkowych kosztów, w tym ceł i innych należności o podobnym charakterze, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

  4. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w Sklepie i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie.

  5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

  7. Sprzedawca przysługuje prawo do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży. Czas akcji promocyjnych jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Produktu w Sklepie. Promocja, rabat lub wyprzedaż trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania. Ceny promocyjne, rabatowe lub wyprzedażowe są uwzględniane i obowiązują wyłącznie w odniesieniu do Produktów zamawianych za pośrednictwem Sklepu.

  8. Klient może przeglądać Produkty według ich kategorii lub korzystając z wyszukiwarki.

  9. Realizacja Zamówienia jest możliwa pod warunkiem każdoczesnej dostępności Produktu w Sklepie.

 

 1. Dostawa

  1. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

  2. Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 20 dni roboczych niezależnie od ilości zakupionych Produktów. Przy Produktach personalizowanych i/lub wykonywanych na indywidualne zamówienie, i/lub według specyfikacji Klienta czas realizacji może zostać wydłużony o czym Klient zostanie powiadomiony.

  3. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania wpłaty ceny za Produkt przez Sprzedawcę (przelew tradycyjny) lub z momentem potwierdzenia zapłaty ceny otrzymanym przez sprzedawcę od operatora płatności (przelew elektroniczny lub karta płatnicza).

  4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby każde Zamówienie zostało zrealizowane i wysłane w jak najkrótszym terminie.

  5. Po upływie określonego wyżej terminu realizacji zamówienia, Produkt wydawany jest przewoźnikowi. Termin wysyłki Zamówienia wynosi do 2 dni roboczych liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.

  6. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się przy pomocy firmy kurierskiej, w tym DPD oraz UPS.

  7. Koszty dostawy są dokładnie określone podczas składania zamówienia i widoczne pod listą wybranych Produktów. Kwotę należną do zapłaty przez Klienta stanowi suma ceny wszystkich zamówionych Produktów /Usług i kosztu dostawy.

  8. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską.

  9. Możliwy jest także osobisty odbiór osobisty Produktów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą.

  10. Czas trwania dostawy po odebraniu przesyłki przez przewoźnika zależny jest od rodzaju wybranego przez Klienta sposobu dostawy i określana jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników.

  11. W przypadku Zamówień niezrealizowanych z winy Klienta w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego Produktu lub podania błędnego bądź niedokładnego adresu uniemożliwiającego dostawę Produktu Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu Produktu, w tym również transportu powrotnego.

  12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub paragonu, lub faktury VAT.

 

 1. Procedury reklamacyjne. Rękojmia.

 

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest pełnowartościowy.

  2. Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Produktem Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a następnie kontaktu ze Sprzedawcą, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

  3. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

  4. W stosunkach z Klientami niebędącymi Konsumentami wyłącza się stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi.

  5. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient przesyła do Sprzedawcy reklamowany Produkt, w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu. Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty jej powstania, a także żądania Klienta w tym zakresie. Przed wysłaniem paczki Sprzedawca prosi o informację mailową na e-mail sklep@moclarimar.pl

  6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Konsument ponosi koszty związane z wysyłką reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty te ponosi Sprzedawca.

  7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu w terminie do 14 dni.

  8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, tj. w razie stwierdzenia, że Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta, wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wady.

  9. W przypadku złożenia przez Konsumenta żądania obniżenia ceny i uwzględnienia takiego żądania przez Sprzedawcę, Sprzedawca odeśle Produkt Konsumentowi oraz dokona zwrotu części ceny.

  10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, Sprzedawca dokona zwrotu ceny Produktu w terminie 14 dni po zwrotnym odesłaniu przez Konsumenta Produktu nienoszącego śladów użytkowania. Koszt przesyłki i zabezpieczenia Produktu ponosi Konsument.

  11. W przypadku, gdy wymiana Produktu lub usunięcie wady Produktu jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu ceny Produktu w terminie 14 dni od zwrotu wadliwego Produktu.

  12. Konsument jest zobowiązany podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do wysłania przez Sprzedawcę Produktu bez wad lub zwrotu ceny Produktu (poprawny adres, na który ma być wysłany Produkt lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego przesłanie Produktu wolnego od wad lub dokonanie zwrotu ceny nie będzie możliwe i/lub dojdzie do opóźnienia w tym zakresie, i/lub zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta, i/lub Produkt wolny od wad zostanie przesłany na adres nienależący do Konsumenta.

  13. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

  14. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:
   7.14.1. listem poleconym na adres: ul. Mściwoja 9/5, 81-361 Gdynia

   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
    sklep@moclarimar.pl

  1. Przykładowy wzór formularza reklamacji z rękojmi można pobrać ze strony Sprzedawcy.

  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

7.16.1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

7.16.2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

7.16.3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  1. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

  2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 1. Odstąpienie od umowy

 

  1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wysyłki.

  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować
   Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres:
   sklep@moclarimar.pl lub listem poleconym na adres: ul. Mściwoja 9/5, 81-361 Gdynia aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  4. W przypadku zwrotu Produktu z zamówienia, do którego, dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych Produktów pomniejszonych o wartość gratisu – zgodnie z ceną gratisu.

  5. Skutki odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą:

   1. w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu, którego odstąpienie od umowy dotyczy.

   2. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu co najmniej przesyłką rejestrowaną w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, z ustaleniem przez Klienta odpowiedzialności przewoźnika za pełną wartość przesyłki, równą cenie Produktu.

   3. prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których Produkt jest wyprodukowany według specyfikacji Klienta (w tym spersonalizowany), lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

   4. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

   5. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmowała więcej niż jeden Produkt, zaś Klient odstąpił od Umowy sprzedaży jedynie w części (w zakresie niektórych Produktów objętych Umową sprzedaży), Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zwrotu kosztów dostawy proporcjonalnie do zakresu, w jakim Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zwraca Konsumentowi taką część kosztów dostawy, jaka odpowiada liczbie zwracanych Produktów w stosunku do łącznej liczby Produktów objętych daną Umową sprzedaży.

   6. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, czyli koszty przesłania Produktu do Sprzedawcy.

   7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

   8. Adres na który Klient dokonuje zwrotu towarów to:
    ul. Mściwoja 9/5, 81-361 Gdynia

   9. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać ze strony sprzedawcy.

  6. Wyłączone jest prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do Produktów personalizowane (w tym grawerowane) nie mogą być przedmiotem odstąpienia od umowy.

 

 1. Polityka prywatności i dane osobowe.

 

  1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

  2. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca, to jest Mediabond Sp.zo.o

  3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji Zamówień oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

  4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO w celach wskazanych w pkt. 9.1 powyżej.

  5. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.

  6. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  7. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

  9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

  10. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.

  11. Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia danym maksymalnej ochrony.

  12. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym współpracującym ze Sprzedacą (np. firma kurierska realizująca dostawę zakupionych produktów, dostawca usług IT, firma prowadząca windykację należności, firma rozsyłająca mailing itd.). Dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 1. Prawa własności intelektualnej

 

  1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym autorskie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć Produktów i programów komputerowych zamieszczonych na stronie Sklepu należą do Sprzedawcy.

  2. Wszystkie Produkty i Usługi dostępne w Sklepie stanowią przedmiot chronionej własności intelektualną Sprzedawcy.

  3. Niektóre logotypy i zdjęcia prezentowane w Sklepie mogą być objęte prawami własności intelektualnej podmiotów trzecich.

  4. Jakiekolwiek wykorzystanie bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.moclarimar.pl stanowi naruszenie odpowiednich praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karnoprawną.

 

 1. Polityka cookies

 

  1. Za pośrednictwem strony internetowej Sklepu mogą być gromadzone informacje związane z logowaniem, tj. adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany (tzw. pliki cookies).

  2. Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych użytkowników sieci Internet. Takim urządzeniem końcowym może być telefon komórkowy, laptop, tablet. Pliki te są wykorzystywane i umieszczane w trakcie łączenia się użytkownika sieci Internet z daną stroną internetową.

  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.

  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, otworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu; o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu; o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; o „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  8. Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.

  10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

  1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, w tym z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania zaproszeń do zawarcia umowy, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

  3. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu:

12.3.1. wszystkich Użytkowników, poprzez zamieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Sklepu

12.3.2. Użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez niech adres.

  1. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

 

Loading...